Tel. +48 887 150 011 info@orga-mate.pl

Regulamin sklepu www.orga-mate.pl

REGULAMIN

 

 1. DEFINICJE
 • 1.

Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.orga-mate.pl

Sprzedawca/Administrator strony – orga-mate Agnieszka Rodzik-Prochacka ul.Polna 8, 66-415 CHWALĘCICE, NIP 5991632493, REGON 080208304

Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej http://www.orga-mate.pl, oraz jej podstronach;

Klient – [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub [2] osoba prawna, lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną – która dokonała lub zamierza dokonać czynności prawnej ze Sprzedawcą. Przez dokonanie lub zamiar dokonania czynności prawnej rozumieć należy zawarcie lub chęć zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Produkt – rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Usługa Elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą interaktywnego formularza, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Trwały Nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies w Sklepie Internetowym, dostępny na stronie Sklepu Internetowego;

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2.

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz opisuje rodzaje i zasady usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
§ 3.

Umowy Sprzedaży oraz umowy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 • 4.

Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w Sklepie Internetowym chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej (za wyjątkiem zdjęć i logotypów zamieszczonych w Sklepu Internetowym w celu prezentacji Produktu, do których prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich). Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 • 5.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

 • 6.

Zakazanie jest rozpowszechnianie za pomocą Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym i przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • 7.

Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

konto” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas nieoznaczony. W celu utworzenia „konta” niezbędne jest dokonanie rejestracji polegającej na: podaniu przez Klienta w formularzu rejestracji następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami również nazwy firmy i nr NIP, przesłaniu formularza rejestracji drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór stosownej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracji. W trakcie uzupełniania formularza rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego pola. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracji Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji przesyłane przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu rejestracji przez Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi „konto” drogą elektroniczną, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do „konta” Klienta, dokonywania zmian w podanych podczas rejestracji danych oraz korzystania z następujących przywilejów: podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach, możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych. Klient ma możliwość, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, wypowiedzieć umowę o prowadzeniu „konta” poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: info@orga-mate.pl lub drogą pisemną na adres: ul.Polna 8, 66-415 Chwalęcice;

formularz zamówienia -koszyk” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca składanie Zamówień w Sklepie Internetowym. W „formularzu zamówienia -koszyk” niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, nazwisko, telefon, e-mail, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj (w przypadku Klientów nie będących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i nr NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/-ów, sposób płatności, sposób i miejsce dostawy. Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej „formularz zamówienia” następuje w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka znajdującego się w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu kolejno dwóch czynności: wprowadzeniu w/w danych, kliknięciu w przycisk „potwierdzam zakup”. Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem „formularza zamówienia” lub wskutek wcześniejszego zaniechania złożenia Zamówienia przez Klienta;

formularz kontaktowy -kontakt” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca komunikację pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą dostępna w Sklepie Internetowym. Korzystanie z usługi polega na wprowadzeniu przez Klienta do formularza kontaktowego następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, temat, treść, a następnie kliknięciu w przycisk „wyślij”. Umowa o świadczenie usługi „formularz kontaktowy” zawierana jest w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego poprzez zakładkę kontakt w sklepie internetowym i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

 • 8.

Usługi wymienione w § 7 świadczone są przez Sprzedawcę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • 9.

Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczonych przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych opisany jest w Rozdziale VIII. niniejszego Regulaminu.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • 10.

Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 • 11.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 • 12.

Klient może złożyć ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym dotyczącą zamawianych Produktów: za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez wykorzystaniu formularza zamówienia lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

za pośrednictwem telefonu w dniach i godzinach wskazanych na stronie Sklepu Internetowego.

W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, cena jednostkowa, łączna wartość Zamówienia, wybrana forma dostawy, wybrana forma płatności. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „potwierdzam zakup”. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu. Z tą chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą. W przypadku Zamówienia realizowanego drogą telefoniczną, Klient korzysta z numeru telefonu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Klient składający Zamówienie określa Produkt, ilość zamawianego Produktu, wskazuje wybraną formę płatności oraz adres i sposób dostawy. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient określa, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia Zamówienia. Podczas przyjmowania Zamówienia telefonicznego Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o całkowitej wartości Zamówienia, w tym także o wielkości kosztów dostawy określonych automatycznie lub skalkulowanych przez Sprzedawcę (w przypadku braku możliwości automatycznego określenia kosztów), a także o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Po przyjęciu Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną, Sprzedawca przesyła, za pomocą Trwałego Nośnika, wiadomość na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu (w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest wiadomość e-mail) lub Regulamin w wersji papierowej (w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest tradycyjna forma papierowa). W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą poczty elektronicznej, Klient przesyła wiadomość na adres e-mail podany na stronie Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę. W przesyłanej wiadomości Klient określa: Produkt, jego ilość oraz podaje swoje dane teleadresowe. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości o której mowa w § 12 ust. 6, przesyła Klientowi wiadomość zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której podaje: cenę wybranego Produktu, dostępne formy płatności, sposób i koszty dostawy oraz informację o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Wiadomość zawiera ponadto komunikat dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient, na podstawie przesłanych przez Sprzedawcę informacji, może złożyć Zamówienie poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości elektronicznej zawierającej wybraną formę płatności oraz sposób dostawy. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Sprzedawca, po złożeniu Zamówienia przez Klienta, przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w § 12 ust. 9 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

 • 13.

Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

 

 • 14.

Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 1. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI
 • 15.

Klient dokonujący zakupu Produktu w Sklepie Internetowym ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:

przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

płatność przy wykorzystaniu internetowego terminala płatniczego Przelewy24.pl (warunki znajdują się na stronie operatora https://www.przelewy24.pl/regulamin).

Terminy płatności:

-w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

-w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy wykorzystaniu internetowego terminala płatniczego Przelewy24.pl, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie ze wskazanym regulaminem operatora płatności (nie później niż 24godziny). 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 • 16.

Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie zamawianego Produktu lub podczas składania Zamówienia podany jest inny termin.

 • 17.

W przypadku zamawiania Produktów z różnymi terminami realizacji Zamówienia, terminem obowiązującym jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 90 Dni Roboczych.

 • 18.

Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest w następujący sposób:

w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem – od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy;

w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy wykorzystaniu internetowego terminala płatniczego Przelewy24.pl – od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

VII. RODZAJE I KOSZTY DOSTAWY

 • 19.

Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 20.

Zamówione Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 • 21.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Całkowite koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • 22.

Rodzaje dostawy dostępne w Sklepie Internetowym:

-przesyłka kurierska;

-inny uzgodniony poprzez formularza zamówienia lub telefonicznie

 • 23.

Zaleca się sprawdzenie doręczonego Produktu w obecności kuriera, w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera sporządzenia odpowiedniego protokołu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: RĘKOJMIA I GWARANCJA

 • 24.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 • 25.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

 • 26.

Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;

wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń;

określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

Wymogi podane w § 26 ust.1. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 • 27.

Przykładowy wzór zgłoszenia reklamacji Produktu w ramach rękojmi: ……….

 • 28.

Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć:

pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul.Polna 8, 66-415 Chwlęcice;

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@orga-mate.pl.

 • 29.

Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres zamieszkania podany przez Klienta, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • 30.

Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na koszt Sprzedawcy na adres: ul.Polna 8, 66-415 Chwlęcice.

 • 31.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient.

 • 32.

Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

zwrócenie się do: Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) w celu wszczęcia postępowania mediacyjnego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub do powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (http://konsumenci.org/);

skorzystanie z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

 • 33.

Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (zwanych dalej gwarantem). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane Produkty.

Zasady i terminy gwarancji wskazywane są przez gwaranta w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego gwarancją.

Klient może reklamować Produkt objęty gwarancją, a posiadający wady bezpośrednio u gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy.

Udzielenie przez gwaranta gwarancji na Produkt w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktu sprzedanego.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy tylko Klientów będących Konsumentami)
 • 34.

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w § 43. i § 45. niniejszego Regulaminu.

 • 35.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

 • 36.

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży……

 • 37.

Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

pocztą na adres korespondencyjny: ul.Polna 8, 66-415 Chwlęcice.;

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@orga-mate.pl

 • 38.

Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta (adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej).

 • 39.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 • 40.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Klienta dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 • 41.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów § 43. i § 45. niniejszego Regulaminu.

 • 42.

Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • 43.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • 44.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 

 • 45.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 • 46.

Wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu obciążających Konsumenta jest uzależniona od gabarytów odsyłanego Produktu. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę około 500,00 zł.

 • 47.

Zwrot środków na rzecz Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 48.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • 49.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których: przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 50.

Podane przez Klientów dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

 • 51.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego stosowną informację zawierającą zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

O zmianie Regulaminu Sprzedawca dodatkowo powiadamia Klientów posiadających „konto” w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie stosownej informacji za pomocą wiadomości e-mail zawierającej link do treści zmienionego Regulaminu.

Skutki zmiany Regulaminu mogą być następujące:

dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o charakterze ciągłym na podstawie niniejszego Regulaminu (np. umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej „konto”) zmieniony regulamin jest wiążący, tylko i wyłącznie jeśli zachowane zostały wytyczne wymienione w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy, że Klient został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie zdecydował się na wypowiedzenie umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W sytuacji gdyby wskutek zmiany Regulaminu wprowadzone zostały jakiekolwiek nowe opłaty lub opłaty obowiązujące zostałyby podwyższone, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;

dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o innym charakterze niż umowa ciągła na podstawie niniejszego Regulaminu (np. Umowę Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży.

 • 52.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

O NAS

www.orga-mate.pl
Agnieszka Rodzik-Prochacka
NIP 5991632493            REGON 080208304
info@orga-mate.pl

 

Mapa strony

Sklep
Blog
Regulamin

KONTAKT

Tel. +48 887 150 011
ul.Polna 8
66-415 Chwalęcice

Konto:
52 1140 2004 0000 3102 4866 6929

Follow Me

NAPISZ DO NAS